Drtit nebo lisovat umělé hmoty?

Koncem 90. let došlo u nás ke značnému rozšíření separovaného sběru, a to nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Jedním z důvodů bylo jistě přijetí zákona o odpadech, ale současně i větší ekologická uvědo- mělost u příslušných městských a obecních úřadů a v neposlední řadě i rychle rostoucí poptávka po některých druzích druhotných surovin, jako je sběrový papír a plastový odpad.

Zároveň došlo během posledních let k silnému růstu cen pohoných hmot, což mělo za následek výrazné zdražení nákladů na přepravu těchto druhot- ných surovin. Z těchto důvodů je ekonomika recyklace sběrového papíru a zejména obalů z plastických hmot, jako jsou ku příkladu PET-lahve a PP- plasty a fólie, zcela závislá na vzdálenosti místa zpracování druhotného odpadu od jeho sběru a na způsobu manipulace, t.j. stupni jeho zhutnění před přepravou.

V zahraničí, zejména v západní Evropě a ve skandinávských zemích se použité nápojové obaly a fólie běžně lisují do velkých balíků o hmotnosti okolo 250-300 kg před jejich přepravou k finálnímu zpracovateli. Co se týče tzv. ‚tvrdých plastů‘ – termosetů- na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice, používá se před přepravou takového typu odpadu jeho drcení v různých drtičích a doprava se realizuje většinou ve velkoobjemových žocích.

Podle zkušenosti předních světových výrobců hydraulických lisů je pro vytvo- ření kompaktního balíku z umělohmotného odpadu zapotřebí lisovací síly min 400 kN. Dalším kritériem volby vhodného typu lisu je zpracovávané roční množství odpadu. V tabulce 1 jsou uvedeny vhodné typy lisů pro lisování použitých obalů z plastů a obalových fólií.